12. İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı Düzenleniyor

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, 4. Endüstri Devrimi çağında Sürdürülebilir Kalkınma’ya dair sorunları İslam ekonomisi ve finansı disiplini bakış açısıyla ele almak adına politika yapıcılar, akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve uygulayıcılar arasında bir diyalog ve tartışma platformu sağlayacaktır

Bu bağlamda, aşağıda belirtilen koşullara bağlı kalarak ilgili alanlarda Konferansa sunulmak üzere İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde teorik ve ampirik araştırma makaleleri beklenmektedir.

Konferansı teması ve alt başlıklar şu şekildedir:

I. DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE İSLAM EKONOMİSİ
(Biyolojik Dünya, Fiziksel Dünya Ve Siber Uzaydaki Sanal Dünyanın Evrensel Etkileşimi)

İslami Ekonomisi ve Finansının Glocal (Küresel ve Yerel) Bakış Açısı – Makasıdü’ş-Şerîa Çerçevesi (yerel), politika çerçevesi (milletlerin vizyonu) ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri (küresel)

-Dijital Ekonomi, Dijital Varlıklar, Güven Sorunu ve Dağıtık Hesap Defteri Teknolojisi (DLT)
-Dijital Para Birimleri (kamu ve özel)
-Yapay Zekâ Ekonomisi ve İslam Ekonomisi ve Finansı
-Algoritma, Tahmin Maliyetleri ve Belirsizlik Altında Karar
-DLT, Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Bilgi Maliyeti
-İyi Yönetişim ve Yıkıcı Teknoloji Dönüşümü
-İktisadi Kalkınmanın Yeni Araçlar ile Ele Alınması
-Blockchain Teknolojisinin İslami Finansal Sözleşmelere Uygulanması
-Blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 4. Endüstri Devrimi kar-zarar paylaşımına dayalı finansmanda karşılaşılan engellerin üstesinden gelmeye katkıda bulunabilir mi?
-Sürekli İstikrar, Borç ve Risk Yönetimi Uygulamaları

DÖNGÜSEL EKONOMİ

-İslami Bakış Açısıyla Döngüsel Ekonominin Kavram ve İlkeleri
-İslam Ekonomisi, Lineer Ekonomi ve Döngüsel Ekonomi – Paradigmaların Karşılaştırılması
-Döngüsel Ekonomiye Geçiş – Ülke Vaka Çalışmaları
-Devletler, Şehirler ve Belediyeler İçin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Stratejileri
-Döngüsel Ekonominin Zorlukları ve Fırsatları
-Döngüsel Ekonomi Kavramları ve Uygulamaları – Literatür Taraması
-Döngüsel Ekonomi Algısına Yönelik Vaka Çalışmaları – Bireyler, Hane Halkları, Şirketler ve  Belediyeler
-Sıfır İsraf Mevzuatı
-Döngüsel Ekonomi – Tedarik Zinciri
-İsrafı Azaltma Stratejileri
-Döngüsel Ekonomi İşletmeleri
-Dünyanın İlk 10 Sıfır İsraf Ülkeleri / Şehirleri – Vaka Çalışmaları
-Döngüsel Ekonomiye Geçiş – Gereken Yasal, Düzenleyici ve Kurumsal Reformlar

-Pedagoji ve Araştırma Reformları, Yönelimler ve Stratejiler

4. ENDÜSTRİ DEVRİMİNDE İSLAMİ PERSPEKTİFDEN PARA POLİTİKASI

-Para Politikası
-Muhtemel Yeni Enstrümanlar
-Yeni Para Birimlerinin Düzenlenmesi
-Dijital Çağda Para Arzı ve Para Arzının Düzenlemesi
-Kripto Para Birimleri Dünyasında Para Politikası Uygulamaları

-İslam Hukuku Bakış Açışından (Dijital) Paranın Mahiyeti

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (SDGs) VE İSLAM EKONOMİSİNİN ROLÜ

-Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İslam Ekonomisi ve Finansı ile İlişkisi
-İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
-4. Endüstriyel Devriminin Genç İşsizliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşma Üzerindeki Etkisi
-Yeni Dijital Çağda Finansal Erişim ve İslami Finans
-Yeni Araçlarla İslami Finans, Finansal Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma
-İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

İSLAMİ BİR SİSTEMDE KAR AMACI GÜTMEYEN SEKTÖR VE 4. ENDÜSTRİYEL DEVRİMDEKİ ROLÜ

-Ön Kabuller ve Değerler Düşünce Tarihi
-İktisadi Kalkınma
-İslam İktisadı
-İslami Ekonomiler
-Hayır Kurumları
-Lineer Ekonomi ve Döngüsel Ekonomiye Alternatif İslam İktisadı Sağlık Hizmetlerinde İslami Finansman
-Vakıflar Tarafından Finanse Edilen Sağlık Hizmetleri

ÇOK BOYUTLU KALKINMA VE YOKSULLUĞUN AZALTILMASI

-Çok Boyutlu Kalkınma İçin Makasıdü’ş-Şerîa Çerçevesi
-Ulusal Vizyon ve Öncelikler
-Küresel Hedefler
-Makasıdü’ş-Şerîa Temelinde Yoksulluk Değerlendirmesi ve Akıllı Teknolojinin Rolü 4. Endüstri —–Devriminde Ahlaki Çerçeve: Makasıdü’ş-Şerîa Perspektifi
-Diğer Yaklaşımlar
-4. Endüstri Devrimi Çağında Yoksulluk Tanımlaması, Hedef Tespiti ve Azaltılması Hususlarındaki Zorluklar ve İmkânlar
-İktisadi Kalkınmada Kripto Para Birimleri
-Yoksulluğun Azaltılmasında Kripto Para Birimleri

VII. İSLAMİ FİNANS, YETKİLENDİRME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

– Özel Finans ve Sözleşmelerin Tasarımı
-Sosyal Finans ve Hayır Kurumları (Zekât, Vakıflar, Karz, Kolaylık, Kefalet, Vekâlet,
Tekâfül, Teverruk, Vaad, Pazar yerinde İhsan)
-Karma Finansman (Özel ve Sosyal Karma; İslami ve Konvansiyonel Karma) ve
Hükümetin Rolü
-Dijital Çağda İslami Bankaların Uygunluğu/Uygunsuzluğu
-İslami Finansta İslami Yönetişim
-Değer Temelli Aracılık
-Şer’î, SRI (socially responsible investing) ve ESG (environmental, social, and
governance)’ye Dayalı Yatırım Değerlendirmesi
-Sosyo-Ekonomik Kalkınma İçin Yenilikçi Sukuk
-Finansal Piyasaların Değişen Tabiatı ve 4. Endüstri Devrimindeki Rolü
-Teknoloji – Fintech, Regtech, Suptech ve Finansal Aracıların Ortadan Kaldırılması
– Riskler, Düzenlemeler ve Finansal İstikrar
– Finans Sektörün Gelişimi ve Değerlendirilmesi

VIII. GİRİŞİMCİLİK

-İslami Girişimcilik Vizyonu
-Karma Finans ve Sosyal Girişimcilik
-Etki Yatırımı ve KOBİ’ler
-Girişimci Ekosistem
-Dengesiz Teknolojik Gelişmelerle Girişimcilik Fırsatları

DİJİTAL EKONOMİ

-Dijital Varlıklar
-Çift Harcama ve Dağıtık Hesap Defteri Teknolojisi Akıllı Sözleşmeler
-Dijital Sukuk
-Dijital Para Birimleri
-İnovasyon – İstifade Edilen Yönleri ve Suiistimaller Fintech
-Yapay zekâ uygulamalarındaki ahlaki sorunlar nelerdir? İslâmî bakış açısından bu sorunlara nasıl çözümler getirilebilir?

KÜRESEL FİNANSAL MİMARİ

-Küreselleşme ve 4. Endüstri Devrimi Mimarisi
-Yeni Dönemde BIS Sistemi ve Basel IV ve IFSB ve AAOIFI Standartları
-Gelişmekte Olan Yeni Finansal Mimari – Sosyal Yatırım İlkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi, Sorumlu Sigorta İlkeleri, Sorumlu Bankacılık İlkeleri
-Etki Yatırımı
-SDGs ve ESGs Raporları
-Küresel Raporlama Girişimi
-Finansal Hizmetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi için Öneriler
-Regtech ve Suptech
-Dijital Ekonomide Yönetişim Sorunları
-4. Endüstri Devrimi’nde küresel finansal mimariyi şekillendirmede İslam Ekonomisi ve Finansının rolü ne olabilir?

PEDAGOJİ VE ARAŞTIRMADA YENİ YÖNELİMLER

-Dijital Çağda Eğitim
-Değişen Dünyada İslam Ekonomisi ve Finansı Eğitimi
-Yeni Dönemde Beceri ve Kapasite Geliştirme
-4. Endüstri Devrimi İçin İslam Ekonomisi ve Finansında Beceri ve İhtiyaç Uyumsuzluğu

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Son Teslim Tarihi: 15 Şubat 2020

Gönderilen Özetlerin Kabulüne İlişkin Akademik Kurulun Karar Tarihi: 1 Mart 2020

Makalelerin Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Mayıs 2020
Gönderilen Makalelerin Kabulüne İlişkin Akademik Kurulun Karar Tarihi: 15 Mayıs 2020
Konferans Günleri: 14-16 Nisan
Belirtilen tarihlerden sonraki gönderiler dikkate alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT

Konferansa katılıp tebliğ sunan katılımcılara “Katılım Sertifikası” takdim edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:https://bit.ly/2Ro0516

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir