GÜNCEL

2020 Yılı Asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Açıklandı!

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari insani geçim ücreti (İGÜ), 2020 yılı için 3.192 TL olarak belirlendi

İş Ahlakının yaygınlaşması, ahlaklı girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla kurulan ve üyelerinin işverenlerden oluştuğu bir sivil toplum kuruluşu olan İGİAD; hak eksenli bir iş hayatı ve helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde işgörenlerin (çalışanların) onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 16 yıldır insani geçim ücretini (İGÜ) belirliyor. İGİAD insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan dernek, İGÜ sayesinde işgörenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Bu minvalde İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tespit Komisyonu, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri’nin TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflamasına dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek 2020 yılı İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) belirlemiştir. Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir.

2020 yılı için Türkiye’de 12 ayrı bölgenin İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) belirlenmiş olup buna göre İSTANBUL için İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) 3.192 liradır. 2020 yılı İnsani Geçim Ücretinin Türkiye ortalaması ise 2.676 liradır.

İnsani Geçim Ücreti Nedir?

Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin işgörenlerin aleyhine hızla bozulduğu, servetlerden aldığı payın azaldığı Dünya’mızda; krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti işverenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır.

İGİAD’ın önerdiği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplanmakta olup; işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacaktır. İnsani Geçim Ücretinin (İGÜ) işletmelerde uygulanması maliyet artışı getirmez; aksine verimliliği ve bereketi artırır.

İGİAD’ın belirlediği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık asgari insani geçim ücretini esas almaktadır. İGÜ uygulamasında piyasa şartları değil hakkaniyet, yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Özellikle emek arzının yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizmasının çalışanların aleyhine bir durum oluşturduğu açıktır ve bu çok yoğun bir şekilde istismar edilmektedir. Burada istismar, tek taraflı olmamakla birlikte işveren tarafı uygulayıcı taraf olarak daha fazla önem taşımaktadır.

 

Kaynak: İslamiktisadı.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir