Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Mevlâna Celâleddin Rumî

Mutasavvıf, mütefekkir, şair (D. 30 Eylül 1207, Belh / Afganistan – Ö. 17 Aralık 1273,…

 86 total views

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi; Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya geldi (1876). Yenilikçi,…

 90 total views,  2 views today

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî

Mevlânâ Hâlid Hazretleri (1779-1827), “Silsile-i Aliyye” denilen büyük evliyâullâh halkasının bir tertibe göre otuzuncusudur. İsmi, Mevlânâ…

 62 total views,  2 views today

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Rabbani Müceddid-i Elif-i Sani

14 Şevval 971’de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap’taki Sirhind’de (Serhind) doğdu. Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasında…

 56 total views

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Celaleddin Suyutî

İslâm âlimlerinin en büyüklerindendir. Risâle-i Nur’da kendisinden, “uyanık iken, çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan”…

 72 total views,  2 views today

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Zeynüddîn Irakî

Hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi, Abdürrahîm bin Hüseyn bin Abdurrahmân bin Ebî Bekr bin İbrâhim…

 60 total views,  2 views today

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Fahreddin-i Razi

  Horasanlı din ve fen bilgini (D. 1149, Rey – Ö. 1210, Herat). Tam adı…

 90 total views,  2 views today

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ebu Bekir Bakıllani

Kelâm âlimlerinin meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Tayyib bin Muhammed bin Ca’fer’dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı…

 54 total views

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ömer Bin Abdülaziz

Emevi halîfelerinin sekizincisi olan Ömer Bin Abdilaziz (717-720), adil, Hak’tan korkan, mü’min, salih ve alim bir…

 50 total views

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İbn Teymiyye

10 Rebîülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğdu. Mensubu bulunduğu İbn Teymiyye ailesinin ve bilhassa…

 56 total views