Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ömer Bin Abdülaziz

Emevi halîfelerinin sekizincisi olan Ömer Bin Abdilaziz (717-720), adil, Hak’tan korkan, mü’min, salih ve alim bir…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İbn Teymiyye

10 Rebîülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğdu. Mensubu bulunduğu İbn Teymiyye ailesinin ve bilhassa…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Eşari

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 266…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Matüridi

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi’dir. Künyesi, Ebu Mensur’dur. Doğum…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İbn Mâce

Hadis alimi ve hafızıdır. Kütüb-i Sitte olarak bilinen, en güvenilir altı büyük hadis kitabından biri…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Tirmizî

Büyük hadîs âlimlerinden. Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabından olan “Sünen-i Tirmizî” adıyla meşhûr…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Nesai

Büyük hadîs ve fıkıh âlimi. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. İsmi ise, Ahmed bin Şuayb bin Ali…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ebu Davud es-Sicistani

202 (817-18) yılında Sicistan’da doğdu. 203’te (818-19) doğduğunu söyleyenler de vardır. Sicistan, bazılarının ileri sürdüğü…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Müslim

Hadis alimlerinin üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Muhammed el-Buhârî

Hadis bilginlerinin en büyüklerinden Muhammed el-Buhârî, Hicri 13 şevvâl 194 / Miladi 21 Temmuz 810…