Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma ilişkin Tebliğ 14 Eylül 2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

10’uncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında faizsiz finans sisteminin kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik olarak 2018 yılında önemli bir adım atılmış, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) nezdinde Merkezi Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu’nun oluşturulması ile faizsiz finans kuruluşları tarafından benzer ürün ve hizmetler için farklı uygulamaların benimsenmesi sonucunda oluşan karışıklığın giderilmesi, bu sektöre duyulan güvenin artırılması, faizsiz finans sektörünün daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesi ve bahsi geçen alandaki standardizasyonun sağlanması hedeflenmiştir.

BDDK söz konusu tebliğ ile komitelere atama ve komitenin çalışma esaslarını belirledi. Tebliğ ile müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Tebliğ, söz konusu bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü kılınıyor.

Tebliğ’de belirtilen esaslara göre, danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak ve üyelerin görev süreleri üç yıl olacak. Üyeler tekrar danışma komitelerine seçilebilir. Danışma komitesi üyelerinin göreve devam edip etmemesi ile ilgili karar verme sürecinde bankaların danışma komitesinin ve üyelerinin görevlerini etkin, verimli ve devamlı şekilde yerine getirip getirmediğine yönelik objektif kriterler belirlemesi zorunludur. Uygulama ile danışma komitelerinin etkin, verimli ve devamlı çalışması amaçlanmış ve bu kontrolün bankaların yönetim kurullarınca yapılması öngörülmüştür .Danışma komitesi üyelerinin, asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunlu kılınacak. Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu şartları aramaya yetkili olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir