İslam İktisadı Nedir?

iktisadi hayatta esas olan çalışma ile yaşama, üretim ile tüketim ve arz ile talep arasında dengeyi sağlamaktır

Paylaşımda adaleti amaçlayan,kaynakların israfını önleyen ve insanı bütün iktisadi faaliyetlerin merkezine yerleştiren İslam İktisadı, işsizliği önceleyici çözümler içeren bir iktisadi sistemin kuruluş ilkelerini kapsamaktadır.Bundan dolayı İslam İktisadı insan merkezli doğal bir disiplindir.Kapitalist iktisat sermaye merkezli,sosyalist iktisat ise devlet merkezli iktisadi disiplinlerdir. Kapitalizmle geliştirilen iktisadi teoriler sermayedarların ve sosyalizmde ise,devletin menfaatini önleyen teorilere göre iktisadi faaliyetler tanzim edilir.Bundan dolayı doğal iktisadın temel ilkelerine ters düşen bu iki sistem bazı alanlarda karşılaşılan sorunlara belli zaman ve dönemlerde çözüm üretmişlerse de , beşeriyet açısından sürekli sorunlara yol açmışlar, çatışma ve savaşlara ortam hazırlamışlar ve gezegenimiz kaynaklarının israf edilmesine neden olmuşlardır.

İslam iktisadi ilkelerine göre tazmin edilecek bir düzende esas olan çalışma ile yaşama arasında dengenin sağlanmasıdır. Üretim odaklı olan bu düzende insana çalışarak üretme imkanı sağlanır. Üretilen hasılanın adil paylaştırılmasıyla insanın makul düzeyde ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlanmak süretiyle tüketerek yaşamasına ortam hazırlanır.

Kainatta şer’i kanunlar ile denge sağlayan Allah, sosyal hayatta da dengenin adalet ile sağlanacağını Kur’an’da açıkça beyan etmektedir.

İnsanı sosyal faaliyetlerin merkezine yerleştiren İslam İktisadının temel hedefi, yaşama ile çalışma, üretim ile tüketim ve arz ile talep arasında dengeyi tesis etmektir.

Kaynak: TKBB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir